DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BVMT 2020: CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM TÍNH ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT VÀ KHẢ THI

Trong 3 ngày (từ 7/7 đến 9/7), Bộ TN&MT đã tổ chức 3 hội thảo trực tuyến tham vấn các địa phương ở 3 miền Bắc, Trung, Nam về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020. Ngoài điểm cầu chính ở Bộ TN&MT, còn có 63 điểm cầu khác đặt tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết: Luật BVMT năm 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 với nhiều nội dung mới, mang tính đột phá. Để cụ thể hóa những điểm mới được đặt ra trong Luật, Bộ TN&MT đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT. Đến nay, Dự thảo Nghị định gồm 13 Chương, 197 Điều đã được gửi đăng lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ, đồng thời gửi lấy ý kiến chính thức của các Bộ, ngành và địa phương.

Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể nội dung về: Bảo vệ các thành phần môi trường (nước, không khí, đất và BVMT di sản thiên nhiên); Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; Quản lý chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, nước thải, bụi, khí thải đặc thù); Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; Quan trắc môi trường; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường; Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; Bồi thường thiệt hại về môi trường; Công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường.

Theo đó, về BVMT nước, Dự thảo Nghị định quy định nội dung, trình tự, thủ tục ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh và sông, hồ nội tỉnh; mối liên hệ của kế hoạch với quy hoạch BVMT quốc gia; trách nhiệm của Bộ TN&MT và UBND cấp tỉnh trong việc lập, ban hành hoặc trình ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt.

Bên cạnh đó, để làm rõ các điểm mới của Luật BVMT 2020, Dự thảo Nghị định đã tập trung quy định cụ thể về nội dung, trách nhiệm phê duyệt, công khai, thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường; trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại về môi trường của các tổ chức, cá nhân.

Ngoài việc giải trình thắc mắc của các địa phương, Bộ cũng tiếp thu, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về quản lý chất thải; trình tự thủ tục ban hành quản lý chất lượng môi trường không khí nước mặt. Để các quy định phù hợp với thực tiễn, Bộ sẽ xem xét rút ngắn thời gian tham vấn cộng đồng công khai trên website của cơ quan thẩm định từ 30 ngày xuống mức phù hợp; giảm thời hạn liên quan đến hiệu lực thông báo kết quả họp của hội đồng thẩm định từ 24 tháng xuống còn 12 tháng; đối với chất thải y tế sẽ nghiên cứu bổ sung thêm về mô hình xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm;…

Nguồn: Báo Tài nguyên & môi trường